Energetski certifikat


Kupujete ili prodajete, unajmljujete ili iznajmljujete nekretninu i potreban Vam je energetski certifikat?
Obratite nam se s povjerenjem,naš provjereni tim ovlaštenih energetskih certifikatora stoji Vam na raspolaganju!

Zakonska obaveza izrade energetskog certifikata

Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, energetski certifikat prilikom prodaje mora imati svaka zgrada ili stan površine veće od 50m2, te taj dokument sastavni dio kupoprodajnog ugovora.
Svakako bi Vam preporučili da za zgradu kao cjelinu napravimo energetski pregled i izdamo certifikat,jer onda bi cijena po stanu bila jeftinija,dobio bi se stvaran uvid u stanje zgrade, moguće energetske uštede, iznos ulaganja kao i povrat investicije. Što svakako i jest cilj energetske certifikacije, a ne nepotrebni troškovi vlasnicima.

Energetski pregled i certifikat zgrada javne namjene

Sve postojeće zgrade javne namjene trebale su do kraja 2012. godine pronaći ovlaštene inženjere energetske certifikatore, koji će provesti energetski pregled i napraviti energetski certifikat. Zgrade javne namjene ukupne površine veće od 1000 m² moraju imati certifikat javno izložen na vidljivom mjestu.
Pod zgrade javne namjene spadaju: banke, trgovački centri, škole, bolnice, hotele, restorani, poslovne zgrade, zgrade državnih tijela. Većina zgrada u državnom vlasništvu je sa energetske strane u lošem stanju. Neracionalno trošenje energije javnih zgrada, korištenje neekonomičnih sustava rasvjete, grijanja, hlađenja, fasade na kraju plaćamo svi mi porezni obveznici.

Energetska certifikacija zgrada

Energetska certifikacija će prvenstveno omogućiti kupcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Konačan cilj je u zaštiti kupaca i podizanju kvalitete gradnje. Energetsku certifikaciju provode ovlašteni inženjeri, a obuhvaća: energetski pregled zgrade, vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

Energetski certifikat zgrade

Dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled. Na svakom energetskom certifikatu zgrade grafički je prikazan energetski razred strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji. Zgrade koje su sa energetske strane lošije projektirane i građene dobiti će lošiju ocjenu, tj. lošiji energetski razred. Stanovanje u takvim građevinama će biti skuplje, zbog povećanih troškova grijanja i hlađenja, ali i manje ugodno zbog temperaturnih oscilacija. Stoga cijena kupnje ili najma takve građevine treba biti manja.

Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici jer ona uključuje i ponašanje korisnika. U Europskoj uniji je postupak certificiranja obavezan već 9 godina, i znatno je doprinio regulaciji cijena na tržištu nekretnina.

Što označava energetski razred

Ocjena energetskog razreda ovisi o godišnjoj potrošnji energije po jedinici površine – kvadratnom metru (kWh/m2). Nove zgrade trebale bi ući u bitno bolji energetski razred. Očekuje se da će spadati u energetski razred C. Uz kvalitetnu toplinsku zaštitu može se dobiti ocjena razreda do maksimalno B klase, dok su visoki energetski razredi A+ i A za Hrvatsku daleka budućnost, u kojoj se mora promijeniti svijest investitora i građevinara o energetskoj učinkovitosti i inteligentnoj gradnji. Za razred A nužni su sustavi koji primjenjuju obnovljive izvore energije i time smanjuju ukupnu potrošnju klasičnih sustava, tj. potrošnju energije po kvadratnom metru.

Sve zgrade javne namjene prema novim zakonskim propisima morale su pribaviti energetski certifikat do kraja 2012. godine. Pritom treba naglasiti da zgrade javne namjene koje imaju ukupnu površinu veću od 1000 m2 imaju obavezu javnog izlaganja energetskog certifikata na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade. Zgrade javne namjene koje imaju zakonsku obavezu javnog izlaganja energetskog certifikata su:

 • poslovne zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih osoba
 • zgrade državnih i drugih upravnih tijela, lokalne i regionalne (područne) samouprave
 • zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima
 • zgrade sudova, zatvora, vojarni
 • zgrade međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija
 • zgrade banaka, štedionica i drugih financijskih institucija
 • zgrade trgovina, restorana i hotela
 • zgrade putničkih agencija, marina, drugih uslužnih i turističkih djelatnosti
 • zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, zgrade pošta i telekomunikacijskih centara i slično
 • zgrade visokih učilišta i slično, zgrade škola, vrtića, jaslica, đački i studentski domovi i slično, zgrade domova za starije osobe i slično
 • zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade sportskih objekata
 • zgrade kulturnih objekata: kina, kazališta, muzeja i slično
 • zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj djelatnosti

Povećane su kazne za izostanak energetskog certifikata

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda te se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole. Za zgrade bruto površine do 400 m2, investitor je dužan energetski certifikat dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera.

Od 10.08.2011. predviđena je novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna za investitora koji prije početka korištenja građevine ne ishodi energetski certifikat zgrade. Za prodaju ili najam nekretnine bez energetskog certifikata donesena je nova odredba kojom se kazna povećava na iznos do 100.000 kuna ukoliko se ne ishodi energetski certifikat prije prodaje ili davanja u najam zgrade ili njezinog dijela. Ista kazna je i za vlasnika građevine koji je obveznik provođenja energetskog pregleda, a nije ga napravio. Dodatna kazna za prekršaj je za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Česta pitanja vezana za energetski certifikat:

Tko može izraditi energetski certifikat zgrade?

Energetski certifikat može izraditi isključivo ovlaštena fizička ili pravna osoba.
Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata izdaje Ministarstvo nadležno za graditeljstvo

Što je energetski certifikat zgrade?

Energetski certifikat je dokument koji predočava energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku, a izdaje ga ovlaštena osoba.

Čemu služi energetski certifikat zgrade?

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Što sadrži energetski certifikat zgrade?

Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova, te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine.

Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Koliko dugo vrijedi energetski certifikat zgrade?

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

Koje zgrade trebaju imati energetski certifikat?

Energetski certifikat mora imati:

– svaka zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup

– svaka zgrada javne namjene, ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m²

Koje zgrade ne trebaju imati energetski certifikat?

Energetski certifikat nije potreban za:

1. Nove zgrade, postojeće zgrade i samostalne uporabne cjeline zgrade u novim ili postojećim zgradama koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili daju u zakup i koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m²;
2. Zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;
3. Privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;
4. Radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;
5. Jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom;
6. Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe;
7. Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;
8. Zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača

Može li se izraditi energetski certifikat samo za jedan stan u zgradi?

Energetski certifikat se može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu (stan, ured i sl.).
U slučaju kad zgrada u cjelini već ima energetski certifikat, tada je važeći energetski certifikat onaj koji je izdan za tu samostalnu uporabnu cjelinu.

Kada treba izraditi energetski certifikat nove zgrade?

Obveza ishođenja energetskog certifikata za nove zgrade primjenjuje se na:

(1) Nove zgrade za koje je zahtjev za izdavanje akta na temelju kojega se može graditi podnesen nakon 31.ožujka 2010. godine

(2) Nove zgrade za koje je zahtjev za izdavanje akta na temelju kojega se može graditi podnesen prije 31.ožujka 2010.godine i to :

(a) Kada se završno izvješće nadzornog inženjera dostavlja nakon 10.veljače 2012. godine, za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2

(b) Za ostale nove zgrade za koje se zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi nakon 10.veljače 2012.godine

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat prije početka njezine uporabe odnosno puštanja u pogon.

Za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², investitor je dužan prije početka uporabe zgrade odnosno puštanja u pogon dostaviti energetski certifikat tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera.

Za ostale zgrade energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole

Kada treba izraditi energetski certifikat postojeće zgrade?

Prodaja zgrada ili samostalnih uporabih cjelina (stan, ured…)

Od 1. srpnja 2013. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji. Energetski certifikat je sastavni dio ugovora o kupoprodaji .

Kada se u medijima objavljuju oglasi za zgrade ili samostalne uporabne cjeline za koje je propisana obveza energetskog certificiranja, tada se u oglasu mora navesti i energetski razred te zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline.

Iznajmljivanje samostalnih uporabih cjelina (stan, ured…)

Od 1. siječnja 2016. godine pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu.

Ishođenje uvjerenja za uporabu

Za zgrade izgrađene na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 01. listopada 2007. godine mjesto uporabne dozvole, na zahtjev investitora odnosno vlasnika zgrade, izdaje se uvjerenje za uporabu. Prije izdavanja uvjerenja za uporabu, potrebno je pribaviti energetski certifikat zgrade

Tko može izraditi energetski certifikat zgrade?

Energetski certifikat može izraditi isključivo ovlaštena fizička ili pravna osoba.
Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata izdaje Ministarstvo nadležno za graditeljstvo

Što je potrebno za izradu energetskog certifikata?

Za nove zgrade

Za izradu energetskog certifikata nove zgrade potrebno je ovlaštenoj osobi dostaviti:
– glavni projekt
– završno izvješće nadzornog inžinjera
– pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

Za postojeće zgrade

Za izradu energetskog certifikata postojeće zgrade ovlaštena osoba mora provesti energetski pregled zgrade. Investitor ili vlasnik zgrade dužan je ovlaštenoj osobi omogućiti provođenje energetskog pregleda i osigurati sve podatke, tehničku dokumentaciju građevine i drugu dokumentaciju, a osobito:
– podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u građevini za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine (računi od opskrbljivača ili na drugi način)
– tehničku dokumentaciju građevine i tehničku dokumentaciju opreme ugrađene u sustavima koji su predmet pregleda (građevinski projekt, strojarski projekt, elektro projekt i dr.)

Kolika je cijena energetskog certifikata?

Cijena provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata definirana je Odlukom Ministarstva nadležnog za graditeljstvo. Ovdje pogledajte cijene

Kontaktirajte nas za Energetski certifikat na slijedeće kontakte:

Tel./fax: +385 (0) 1 36 92 713
Mob.: +385 (0) 91 20 59 733

Vaše ime i prezime(obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Vaša upit

Korisni linkovi:

Ministarstvo graditeljstva – energetska učinkovitost

Upute ponuditeljima

Prijavni obrazac

Obrazac godisnje potrosnje energije i vode

NATJECAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORISTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA GRADEVINA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA

Sav sadržaj © Copyright AEROLIT NEKRETNINE